Geodades

Noms de carrer

Taula que conté el llistat dels noms dels carrers dels municipis de Catalunya.

Quadrícules SOC

Quadrícules del Sistema d'Orientació Cartogràfica (SOC), d'1x1 i 5x5 km de resolució, amb els seus identificadors.

Geodades INSPIRE

Geodades conformes a la Directiva INSPIRE que cobreixen diversos temes.

Conjunts de dades d'alt valor

Conjunts de dades segons la Directiva europea de dades obertes