Estàndards oberts

Open Geo Spatial Consortium

Consorci OGC  

OGC és un consorci sense ànim de lucre creat l'any 1994 i format per empreses, agències governamentals i universitats amb l'objectiu de definir estàndards oberts i interoperables que facilitin l'intercanvi de geoinformació entre plataformes remotes.

Les entitats col·laboren conjuntament per a desenvolupar unes especificacions obertes: documents de caràcter tècnic que fomentin la interoperabilitat* geoespacial i facilitin l'obtenció i gestió de la geoinformació en benefici dels usuaris.

L'èxit de les especificacions rau en el fet que són impulsades i creades per les mateixes empreses que després les implementaran en els seus productes comercials.

* Interoperabilitat: Habilitat de dos o més sistemes per a intercanviar informació i poder-la utilitzar, sense cap esforç, per part de l'usuari.

Especificacions OpenGis

La voluntat de l'OGC amb la implementació de les especificacions és crear un marc 'normatiu' i accessible que faciliti la interoperabilitat entre els servidors de geoinformació. En les especificacions es descriuen una sèrie de llenguatges i protocols estàndards a utilitzar pels diferents servidors.

En aquestes Especificacions no es menciona ni l'arquitectura, plataforma o llenguatges de programació a utilitzar.

Aquests documents, abans de ser considerats com una OpenGIS Implementation Specification, són elaborats i probats per diversos grups de treball dins l'OGC i, finalment, sotmesos a votació.