Catalunya

Iniciatives Locals

La creació d'una IDE és una tasca comuna de totes les administracions públiques, de les organitzacions i empreses tant públiques com privades i també dels professionals i ciutadans que vulguin participar-hi. El seu àmbit és universal, com ho és Internet, tot i que avui per avui es precisen organitzacions que promoguin i donin suport, a diferents nivells territorials i administratius, al procés.

Sota la iniciativa dels diferents nivells de les administracions públiques s'han anat constituint aquestes organitzacions arreu d'Europa: la infraestructura europea (INSPIRE), l'espanyola (IDEE) i les d'altres Estats membres, la catalana (IDEC) entre d'altres iniciatives autonòmiques, i diferents iniciatives locals, com ara a Catalunya, la IDEBarcelona (promoguda per la Diputació de Barcelona), el Geoportal BCN (promogut per l'ajuntament de BCN), la IDE de Sant Cugat del Vallés i d'altres que estan en preparació.

Relació d'iniciatives Locals a Catalunya:

Iniciativa IDEC Local

Geoportal creat per a l'AOC (Administració Oberta de Catalunya) per a acollir els serveis de la Infraestructura de Dades Espacials de les Administracions Locals catalanes.

Enllaç:http://www.geolocal.cat/idelocal/

IDE Lleida

IDE Lleida és una iniciativa de la Diputació de Lleida per a crear la Infraestructura de Dades Espacials (IDE) de la província de Lleida.

Enllaç:http://documentacio.diputaciolleida.cat/diputacio/ide/es_ide02.html

Servei Municipal de Cartografia de l'Ajuntament de Girona

El Portal de Cartografia de l'Ajuntament de Girona ofereix la cartografia municipal pròpia amb visors de mapes en línia i geoserveis WMS. El servidor de mapes funciona vinculat al Sistema d'Informació Territorial de l'Ajuntament.

Enllaç:http://www.girona.cat/umat/

IDE Barcelona

IDEBarcelona és una iniciativa de la Diputació de Barcelona per a crear la Infraestructura de Dades Espacials (IDE) de la província de Barcelona. El que pretén és integrar, a través d'Internet, la informació geogràfica que es produeix tant a la Diputació com a la província de Barcelona.

Enllaç:http://www.diba.cat/web/idebarcelona

Geoportal BCN

El Geoportal i els serveis web de la Infraestructura de Dades Espacials de l'Ajuntament de Barcelona permeten posar a l'abast del ciutadà la informació territorial municipal a través del web utilitzant els estàndards de l'Open Geospatial Consortium (OGC).

Enllaç:http://www.bcn.cat/geoportal/ca/presentacio.html

Portal AMB

Catàleg de cartografia de la Mancomunitat de Municipis de l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona).

Enllaç:http://cartografia.amb.cat/cartografia/

IDE Sectorials

L'estratègia per al desenvolupament de la IDE catalana s'ha basat en la promoció d'IDE temàtiques o especialitzades en dominis concrets de manera que, mantenint una identitat i uns serveis propis, aportin els seus recursos a la IDEC engrandint la xarxa global de proveïdors de geodades i serveis, tot i presentant al seu usuari final la visió concreta, sectorial i especialitzada que necessita.

Una iniciativa IDE sectorial és la suma de tasques realitzades per diferents administracions i/o organitzacions vinculades en un àmbit i fan referència a la configuració d'un servidor de mapes amb estàndards OGC i l'elaboració de metadades de la seva geoinformació seguint la norma ISO 19115.

Els beneficis d'aquesta estratègia són els següents:

  • Augmenta la participació dels grups interessats en les activitats d'IDE, el que té com a conseqüència la creació de més registres de metadades, l’augment del nombre d'usuaris, etc.
  • Es dóna a conèixer la IDEC i els conceptes d'interoperabilitat entre les diferents comunitats d'usuaris d'una manera més ràpida i millor.
  • Es poden demostrar amb més facilitat els beneficis directes que es deriven de l'intercanvi d'informació entre les organitzacions públiques que proporcionin informació i entre aquestes i els usuaris finals.
  • S'ofereixen millors possibilitats per a fer PPP oficials i les relacions amb el sector privat (usuaris i proveïdors) es tornen més properes.
  • Es poden conèixer amb més precisió les necessitats reals dels usuaris finals, ja que tenen interessos comuns en un domini concret.
  • Es promou l'interès de les empreses de SIG amb valor afegit per introduir les tecnologies d'interoperabilitat en els seus nous projectes.

Relació d'iniciatives Sectorials a Catalunya:

IDEC Sensors

IDEC Sensors és una xarxa creada amb la voluntat d'agrupar els sensors que hi ha distribuïts pel territori català, composant una Infraestructura de Dades Espacials (IDE).

Enllaç:http://sectorials.ide.cat/sensors/

IDEC Univers

IDEC Univers és una xarxa d'universitats que composen una Infraestructura de Dades Espacials (IDE) que permet dinamitzar l'accés, l'intercanvi i la interoperabilitat de la gran quantitat d'informació georreferenciada que es produeix a les universitats i centres de recerca a través dels seus projectes.

Enllaç:http://sectorials.ide.cat/univers/

IDEC Litoral

La IDEC Litoral recull geoinformació provinent de diferents administracions públiques, com també institucions públiques i privades que treballen amb informació del litoral. Disposa d'un visualitzador de mapes on es recull la cartografia i un catàleg per a cercar i trobar la geoinformació disponible.

Enllaç:http://sectorials.ide.cat/costes/

IDEC en  Observació de la Terra

IDE-OT és una Infraestructura de Dades Espacials d'imatges satèl.lit d'Observació de la Terra. El principal objectiu d'IDE-OT és millorar i incrementar l'accés a la informació sobre imatges satèl.lit sobre Catalunya existent per a la comunitat d'usuaris. La informació que es facilita, en un primer estadi d'implementació d'IDE-OT, forma part de les bases documentals de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Enllaç:http://sectorials.ide.cat/ot/